The Centre of Attention homepage

the centre of attention

NaturKabinettet in Sweden's Dagens Nyheter

Back

back to resilience exhibition

 

Emma Thelenius-Wanler in Dagens Nyheter, 10 April 2008 on the Centre of Attention's Nature Cabinet piece in Resilience

 

 

Emma Thelenius-Wanler in Dagens Nyheter, 10 April 2008 on the Centre of Attention's Nature Cabinet piece in Resilience (english version at bottom)

 

Emma Thelenius-Wanler in Dagens Nyheter, 10 April 2008 on the Centre of Attention's Nature Cabinet piece in Resilience

 

Brittisk konstnärsduo fångar och ringmärker publiken
Londonduon The Centre of Attention vill sudda ut gränserna mellan konstnärer,
curatorer och publik. I Stockholm passar de på att ringmärka publiken på
Naturhistoriska museets utställning "Changing matters".
PIERRE COINDE och Gary O'Dwyer, som tillsammans bildar The Centre of Attention,
står i en rörig sal på Naturhistoriska riksmuseet och förbereder sig för fredagens
vernissage. I ett skåp ligger en bunt gula plastarmband. "If spotted contact
spot@thecentreofattention.org", står det på dem.
- Vi ska fånga in 50 personer och ringmärka dem, säger Pierre Coinde.
På museet ringmärks duvor vars livsbana följs. Pierre Coinde och Gary O'Dwyer
berättar att inspirationen till deras verk, "Naturkabinettet", kommit därifrån.
- Tanken är att isolera individen, säger Pierre Coinde.
De personer som fångas in ska mätas och dokumenteras. Sedan kommer The Centre of
Attention att följa dem via de rapporter som - förhoppningsvis - trillar in från dem som
råkar korsa personernas väg. Allt kommer att presenteras på duons hemsida.
VERKET ÄR karaktäristiskt för The Centre of Attention, som existerat sedan 1999 och
ofta strävar efter att integrera publiken i den konstnärliga processen. Till exempel lät de
besökarna på 2005 års Venedigbiennal arrangera sin egen begravning.
- De fick välja sin egen musik, och så spelade vi den för dem medan de fick ligga på ett
vitt podium, berättar Pierre Coinde.
- Vi försökte påminna besökarna om att de är konstverk själva, fyller Gary O'Dwyer i.
Medan Naturkabinettet handlar om individen vill de med sitt andra utställningsbidrag,
"Gemeinschaft und gesellschaft" som visas på Mejan Labs, fokusera på kollektivet.
Meningen är att verket ska formas genom att besökarna själva flyttar om, lägger till
eller tar bort objekt.

Emma Thelénius-Wanler

 

ENGLISH VERSION:

British artist duo catches and rings the audience

The London dup The Centre of Attention will delete the boundaries between
artists, curators and audience. In Stockholm they will ring the Audience at
the exhibition “Changing Matters” at the Museum of Nature History.

Pierre Coinde and Gary O’Dwyer, that together are The Centre of Attention,
are preparing for the Friday opening in a messy exhibition room at the
Museum of Nature History. In a cabinet there are some yellow plastic
bracelets with the text “If spotted contact spot@thecentreofattention.org”
printed on them.

-We will catch 50 persons and ring them, Pierre Coinde says.

The museum rings pigeons to follow their lives. Pierre Coinde and Gary
O’Dwyer declares that is where they got the idea.

-The idea is to isolate the individual, Pierre Coinde says.

The people they catch will be measured and documented. Then the Centre of
Attention will follow them through the reports that will – hopefully – drop
in from anyone who will come across the ringed people. Everything will be
presented on the artist’s web page.

The piece us characteristic for the Centre of Attention, that have been
working since 1999 and often strives to integrate the audience in the
artistic process. F ex they invited the visitors of the Venice Biennale in
2005 to arrange their own funeral.

-They got to choose their music and we played it while they were lying on a
white plint, Pierre Coinde tells us.

-We tried to remind the spectators that they are an art piece themselves,
Gary O’Dwyer adds.

If the nature cabinet is about he individual they want, with their second
contribution, “Gemeinschaft und Gesellschaft” at Mejan Labs, focus on the
collective. The idea is that he exhibition will be formed when the audience
moves, adds or takes away different objects